תקנון עמותת בית ספר תיכון חדרה

ע.ר. 0007953 - 58

  1. שם: עמותת תיכון חדרה
  2. מקום: חדרה
  3. המטרה: להקים ולהחזיק בית ספר תיכון חדרה (להלן – "בית הספר")

לשם השגת המטרות הנ"ל, זכאית העמותה לעשות את הפעולות הבאות:

א. לרכוש, למכור, למשכן, לפדות משכנתאות, לשכור ולהשכיר מטלטלין ונכסי דלא ניידי, לרשום זכויות במקרקעין על שם העמותה, לתפוס חזקה במקרקעין ולעשות שימוש במקרקעין ובמטלטלין בכל דרך שהיא, לצייד ולהתאים בנינים או דירות למטרות העמותה, לנטוע גנים, להקים ולהכשיר מגרשים ומתקנים לפעילות ספורט ותרבות.

ב. להסדיר שיעורי ערב, הרצאות, פעילויות חינוכיות ושעורי מדע ע"י בית הספר.

ג. לבוא במשא ומתן עם מוסדות ממשלתיים, ציבוריים ועירוניים, להתקשר בחוזים עם כל אדם או גוף, לקבל עליה התחייבויות כספיות, ללוות כספים, לחתום על שטרות ומסמכים שונים.

ד. לאסוף כספים בדרך חוקית ולעשות כל פעולה אחרת שיש בה כדי לקדם ולהגשים את מטרות העמותה.

ה. לשלב גופי השכלה גבוהים בפעילות העמותה.

ו. לנהל בתי ספר יסודיים או אחרים.

4. אמצעים כספיים

א. דמי כניסה.

ב. שכר לימוד בבית הספר ו/או תשלומי הורים.

ג. דמי חברות שנתיים המוטלים על החברים לפי תקנות אלה.

ד. תרומות, מתנות, עזבונות והקדשות שיתקבלו לפי החוק.

ה. הכנסות מנשפים, הרצאות, סרטים וכיוצ"ב.

ו. הכנסות ממשרד החינוך.

ז. הכנסות ממשרדי ממשלה אחרים.

חברות

5. קבלת חברים

א. כל אדם מגיל 21 ומעלה, אשר היה תלמיד בית הספר או שילדו למד או לומד בבית הספר, והמעונין להתקבל כחבר בעמותה, רשאי להגיש בקשה לועד העמותה לקבלתו כחבר וייחשב כמועמד.

ב. החלטה בדבר קבלת מועמד כחבר או אי-קבלתו נתונה בידי הועד, אשר רשאי לקבלה או לדחותה ללא נימוק. אישר הועד מועמדותו של מועמד, ישלם המועמד את דמי הכניסה ודמי החברות השנתיים ויהפוך לחבר בעמותה לכל דבר וענין.

ג. החברות בעמותה תפקע מאליה בתום 3 שנים מתחילתה. חבר שחברותו פקעה בתום 3 שנים, רשאי לפנות לועד העמותה בכתב בבקשה לחדש חברותו. הועד רשאי לקבל את הבקשה או לדחותה ללא נימוק. אישר הועד חידוש חברותו של אדם, ישלם אותו אדם את דמי החברות השנתיים ויחזור להיות חבר בעמותה לתקופה של 3 שנים נוספות.

6. זכויות וחובות של חבר

א. חבר זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית, ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה.

ב. חבר זכאי לבחור ולהיבחר לועד העמותה.

ג. כל חבר ישלם לקופת העמותה דמי כניסה חד-פעמיים בסך 50 ₪ צמוד למדד אפריל 2007, וכן דמי חברות שנתיים.

ד. הועד, באישור האסיפה הכללית, יקבע את דמי החברות השנתיים, לרבות שינויים, שתשלומם חובה על כל חבר.

ה. פקיעת חברות בעמותה לא תפטור חבר מסילוק כל התשלומים המגיעים ממנו לעמותה ערב פקיעת חברותו, עבור התקופה שקדמה לפקיעת חברותו.

7. פקיעת חברות

א. החברות בעמותה פוקעת –

(1) במות חבר.

(2) בפרישת חבר מהעמותה לפי הודעה בכתב שתינתן לועד חודש מראש.

(3) בתום 3 שנים מתחילתה, אלא אם חודשה לפי סעיף 5.ג. לעיל.

(4) בהוצאת חבר מהעמותה.

ב. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה, מאחד מהנימוקים הבאים:

(1) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.

(2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.

(3) החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.

(4) החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

ג. לא יציע הועד לאסיפה הכללית להוציא חבר מן העמותה, אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו.

מוסדות העמותה

8. האסיפה הכללית

א. האסיפה הכללית היא המוסד העליון של העמותה. האסיפה מוסמכת לדון בדין וחשבון של הועד ושל הועדה המבקרת על המאזן של העמותה, לקבוע את תקציב העמותה, לקבוע ולהטיל דמי חברות על החברים, לקבוע תכנית פעולה, לבחור את חברי הועד, ולהחליט בכל ענין שהובא להכרעתה.

ב. סדר יומה, שעתה ומיקומה של האסיפה הכללית ייקבעו בידי הועד. הזמנה לאסיפה הכללית תפורסם בעתון מקומי בחדרה, לא יאוחר מ-7 ימים לפני מועד האסיפה. בהזמנה יצוינו: מועד, מקום ושעת האסיפה, וכן סדר יומה.

ג. האסיפה תיחשב לחוקית כשמספר החברים המשתתפים בה יהיו 10. במידה ולא יגיעו 10 חברים, תידחה הישיבה ל-21 ימים ותהיה חוקית במועד הנדחה בכל מספר חברים.

ד. אסיפה כללית רגילה תכונס אחת לשנה, תשמע דין וחשבון על פעולות הועד ועל פעולות הועדה המבקרת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שיגיש לה הועד, תחליט על אישורם, תחליט על דמי החברות השנתיים או שינויים.

ה. הועד רשאי לכנס אסיפה כללית שלא מן המנין בכל מקרה שימצא לנכון, או לפי דרישת הועדה המבקרת, או לפי דרישת שליש מחברי העמותה.

ו. בתחילת כל אסיפה כללית ייבחרו יו"ר ומזכיר לאסיפה. מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

ז. יו"ר העמותה ייבחר ל-3 שנים, ובחירתו ניתנת להארכה לתקופות נוספות.

ח. כל חבר רשאי להצביע באסיפה הכללית:

(1) בעצמו.

(2) במסירת יפוי כח לחבר אחר במכתב רגיל המופנה ליו"ר האסיפה.

(3) הצבעה באמצעות יפוי כח תחייב את מייפה הכח כאילו היה נוכח באסיפה.

(4) לחבר המצביע באסיפה לפי יפוי כח לא יהיו יותר משני קולות.

9. ועד העמותה

א. ועד העמותה יכלול לא פחות מ-5 ולא יותר מ-8 חברים שייבחרו על-ידי האסיפה הכללית. כן ישתתפו בישיבות הועד 3 נציגי ועד ההורים, אשר אחד מהם הינו יו"ר ועד ההורים של החטיבה העליונה בבית הספר וחבר העמותה.

ב. חברי ועד העמותה ייבחרו על-ידי האסיפה הכללית אחת ל-3 שנים. חבר ועד רשאי להיבחר מחדש לקדנציות נוספות.

ג. על מנת להבטיח רציפות ויעילות תפקוד הועד, בכל מועד בחירות (אחת ל-3 שנים) ייבחרו על-ידי האסיפה הכללית 5 חברים מתוך 8, כאשר 3 חברי ועד מכהנים יישארו בתפקידם באישור האסיפה הכללית.

ד. ועד העמותה יסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, סדר היום בהן ואופן ניהולן.

ה. הועד הוא כוח העמותה כלפי פנים וחוץ, מוציא לפועל את כל הפעולות הנוגעות לעמותה, ומוסמך לבצע בשמה כל פעולה שלא נתייחדה לגוף אחר בעמותה.

ו. הועד רשאי להסמיך שלושה מבין חבריו לחתום על כל התחייבות כספית וכל מסמך אחר בשם העמותה שיחייבו אותה. חתימת שניים מבעלי זכות החתימה תחייב את העמותה.

ז. חברי הועד לא ישאו באחריות אישית כלשהי בשל פעולותיהם בשם העמותה, כל עוד יפעלו בהתאם לתקנות אלה.

ח. הועד ינהל פרוטוקול ישיבותיו והחלטותיו, שיירשם ע"י מזכירת העמותה או מי שימונה בידי יו"ר הועד. בפרוטוקול יירשמו הנושאים שעלו לדיון, תמצית תוכן הדיון, והחלטות. הפרוטוקול ייחתם ע"י יו"ר הועד או סגנו.

ט. חבר ועד יחדל לכהן בתפקידו, אם –

(1) נבצר ממנו למלא תפקידו.

(2) התפטר מתפקידו בהודעה בכתב לועד.

(3) הוכרז פסול דין או פושט רגל.

י. בכל מקרה בו נפסקת כהונת חבר ועד כאמור, רשאים יתר חברי הועד למנות חבר בעמותה שימלא את מקומו. עד למינוי חבר אחר, רשאים יתר חברי הועד לפעול כועד.

10. הועדה המבקרת

א. הועדה המבקרת תכלול 2 חברי עמותה, אשר ייבחרו על-ידי האסיפה הכללית.

ב. הועדה המבקרת תבדוק את כל פעולות הועד, ותביא בפני האסיפה הכללית דין וחשבון על פעולותיה.

11. קבלת החלטות

א. החלטות באסיפה הכללית, בישיבות הועד וביתר הועדות, יתקבלו ברוב דעות החברים הנוכחים, למעט במקרה של פירוק העמותה כמפורט להלן.

ב. במקרה של שוויון בהצבעה, תכריע דעת היו"ר.

12. שנת החשבונות

שנת הכספים של העמותה מתחילה ב-1 בינואר ומסתיימת ב-31 בדצמבר בכל שנה.

13. פנקסים

מלבד פנקסים אחרים הדרושים לה, תנהל העמותה גם את הפנקסים הבאים:

א. פנקס חברים, בו יירשמו החברים, פרטיהם האישיים, כתובתם כפי שנמסרה על ידם, תאריך תחילת חברותם בעמותה ותאריך פקיעת החברות.

ב. פנקס פרוטוקולים של האסיפות הכלליות ושל ישיבות הועד.

ג. פנקס הכנסות והוצאות.

14. שינויים בתקנון

א. האסיפה הכללית רשאית לשנות את תקנון העמותה כפי שתמצא לנכון.

ב. שינוי התקנות יהיה בר-תוקף אם הצביעו בעד השינוי רוב הנוכחים באסיפה.

15. פירוק העמותה

א. האסיפה הכללית רשאית להחליט על פירוק העמותה, באסיפה כללית שלא מן המנין אליה זומנו חברי העמותה לפחות 21 ימים מראש.

ב. החלטה על פירוק העמותה תיכנס לתוקף רק אם אושרה ברוב מיוחד של שני שלישים של המצביעים באסיפה.

ג. נכסי והכנסות העמותה משמשים רק למטרותיה, וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה, אסורה.

ד. במקרה של פירוק העמותה, ולאחר פרעון כל חובותיה, יועברו נכסיה למוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולקו בין חבריה.