תוכנית הלימודים בגיאוגרפיה


תוכנית הלימודים לכיתה י – גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה

 

נושא ראשון : הכרת המפה והאטלס

1.      מבוא : כדוה"א פיזית / מדינית

2.      מבנה האטלס, מבנה המפה, סוגי מפות.

3.      קווי אורך ורוחב.

4.      ניתוח יחידות נוף במרחב.

 

נושא שני : גיאוגרפיה אנושית.

1.      גידול האוכלוסייה בעולם.

2.      מקורות גידול האוכלוסייה.

3.      קצב גידול האוכלוסייה.

4.      התפוצצות אוכלוסין.

5.      מודל התמורה הדמוגרפי.

6.      הרכב אוכלוסיה  - פירמידת גילים.

 

נושא שלישי : איכות הסביבה.

1.      מושגי יסוד.

2.      הגורמים לכל הזיהומים.

3.      תוצאות הזיהומים.

4.      השפעת האדם על הסביבה.

5.      פתרונות – אמנות והסכמים.

 

נושא רביעי : תהליכי גלובליזציה משנים את העולם.

1.      גורמים לתהליכי הגלובליזציה.

2.      מה קורה ב"כפר הגלובלי" ?

3.      התרומה של הגלובליזציה.

4.      השפעות שליליות.

 

 

תוכנית הלימודים לכיתה י"א – הפיתוח והתכנון המרחבי


סה"כ 2 יח"ל.

1.      מדידת רמת הפיתוח של מדינות.

2.      גורמים לשונות בתהליכי פיתוח.

3.      העיר במרחב העולמי –התפתחות, תכנון ופיתוח.

4.      המרחב הכפרי בעולם המפותח והמתפתח –    

         מאפיינים, מהפכות ותמורות.

5.     זרזי פיתוח – משאבים, תחבורה ותקשורת.

6.      תכנון ופיתוח במרחב העולמי – תהליכים, יתרונות 

         והשלכות סביבתיות.

עירוטופ :

עבודות חקר בהיקף יחידת לימוד אחת. בשיתוף וסיוע המועצה לישראל יפה.

העבודה תעסוק בנושאים שונים בתחום הגיאוגרפיה העירונית של איזור חדרה.

בסיום הכנת העבודה תתקיים בחינה בע"פ.


תוכנית הלימודים לכיתה י"ב – גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה

 

סה"כ 3 יח"ל.

ארץ ישראל

1.מיקומה של ארץ ישראל במרחב — ייחוד נופי ואקלימי והשפעתו על האדם?

2.התוויית גבולות מדינת ישראל— גורמים ותהליכים.

3.תמורות באוכלוסיית ישראל, בתפרוסת האוכלוסייה ובמפת ההתיישבות.

4.תמורות בכלכלת ישראל.

5. משאבים ותשתיות— היצע מוגבל וביקוש גדל.

6.איכות הסביבה ופיתוח בר–קיימא בישרא

 

המזרח התיכון

1. גבולות ותחומים במזרח התיכון.

2. קשרי גומלין טבע- אדם כגורם בעיצוב המרחב במזרח התיכון.

3. אוכלוסייה ויישובים במזרח התיכון -  מאפיינים ותמורות.

4. הכלכלה במזרח התיכון – בין עולם מתפתח לעולם מפותח.

5. המאפיינים העיקריים של המדינות הגובלות עם ישראל.

 

ניתוח תופעות ייחודיות במרחב (נתי"ב) – חבל ארץ שלא נלמד - אנסין

 

1.      מיפוי המרחב והצגתו.

2.      התמודדות האדם במרחב פיסי משתנה.

3.      אוכלוסיות במרחב העולמי.

4.      המרחב העירוני והכפרי.

5.      מרחב הפעילות הכלכלית.

6.      פיתוח בר קיימא במבט גלובלי .