top of page

הודעות מועצת התלמידים:

פעילים מצטיינים לשנת הלימודים הקודמת- תשע"ז:

1. מצטיינת מעורבות חברתית: יאנה סורצנקו מכיתה יא7,

מתנדבת באמבולנס חדרה ובכלביה. 

יאנה נבחרה למצטיינת בשל התנדבותה באמבולנס חדרה

בו היא מתפקדת מעל המצופה, מגדילה ראש ומגיעה

בעקביות להתנדבות, גם בכלביה בה יאנה מתנדבת היא 

מגדילה ראש ומגיעה בעקביות,  מתנדבת הרבה מעל מה

שצריך ומבצעת את ההתנדבות בצורה ראויה לשבח.

 

2.מצטיין מועצת תלמידים:  דן רומנובסקי מכיתה יא5. 

דן נבחר למצטיין בשל תפקודו ופעילותו במוצעת התלמידים. 

דן נבחר לתפקיד המזכ"ל במועצת הנוער. בתפקיד זה הוא

אחראי על התפקוד של החברים במועצת התלמידים,

מעביר את ההודעות של חברי המזכירות לחברי המועצה,

מוודא שהתלמידים מגיעים, אחראי על כתיבת פרוטוקול

ומשמש כיד ימינן של היו"ר, הסיו"ר ומנחת המועצה. דן

מבצע את תפקידו מעל ומעבר לנדרש, בחיוך ובאדיבות.

bottom of page