Untitled-1.png

מגמות הלימוד

בתיכון חדרה תוכלו למצוא וללמוד גם את מה שמעניין אתכם וגם את מה שיכין אתכם בצורה הטובה ביותר לעתיד. מגמות הלימוד שלנו משלבות לימודים

עיוניים ברמה מעמיקה ולימודי פרקטיקה תוך שימוש בציוד המתקדם ביותר עם צוות מורים מיומן ומנוסה. מגמות הלימוד המוגברות שלנו מעניקות לבוגרינו

.תעודת בגרות איכותית ויוקרתית שמהווה את שער הכניסה שלכם ללימודים אקדמיים בעתיד

מדעי המחשב

ביולוגיה 5 יח"ל

כימיה 5

יח"ל

פיזיקה 5 יח"ל

דיפלומטיה

תיאטרון

תקשורת

ביוטכנולוגיה

גאוגרפיה

מחול

תושב"ע

ספרות מוגבר

ספרדית

מדעי

החברה

חינוך

גופני

ערבית