top of page

אודות בית הספר

שאיפתנו לחנך לאורה של השקפת עולם הומניסטית. השקפה זו עומדת ביסוד עשייתנו החינוכית ובאה לידי ביטוי בחינוך לשלום, לדמוקרטיה, לכבוד האדם ולתרומה לחברה, כיסודות מנחי חיים.

התוכנית החינוכית השנתית של בית הספר מעידה על כך כי איננו מסתפקים ביעד של העלאת אחוז הזכאים לתעודת בגרות. שמנו לנו למטרה להעלות את אחוז התלמידים המסיימים שתים עשרה שנות לימוד ומתגייסים לתפקידים משמעותיים בצה"ל, כמו כן להעלות את אחוז הבוגרים המשכילים, הבוגרים התרבותיים, הערכיים והמתנדבים.

 

תוכנית הלימודים והתוכנית החברתית-חינוכית של בית הספר כוללת שילוב רב תחומי בין מקצועות שונים המאפשר לכל תלמיד למצות את הפוטנציאל הטמון בו. והיא כוללת סמינרים רעיוניים, הרצאות, הצגות, פעולות התנדבות ועוד, שמטרתם לקדם את המצוינות האנושית כיעד מרכזי של בית הספר.

הצוות החינוכי של בית הספר גאה במקצועו, בעשייתו ובמורשת בית הספר. אנו מתגאים באיכות המדענים, הרופאים הטייסים בוגרי בית הספר. איכות זו היא פרי החינוך שניתן ע"י ההורים, המדריכים בתנועת הנוער, המפקדים בצבא, אך גם על ידינו המורים. אנו נמשיך להצעיד את בית הספר קדימה באמצעות עבודה מאומצת ומקצועית בה אנו מקפידים על נוהלי עבודה אחידים וקיום הוראה איכותית ומאתגרת המתחשבת בשונות התלמידים.

בית הספר שלנו מחנך את תלמידיו להיות אזרחים בעלי מסוגלות עצמית, המודעים לזכויותיהם וחובותיהם ופועלים מתוך חשיבה ביקורתית. כמו כן, אנו מחנכים את תלמידינו

לשותפות, סובלנות, מעורבות וערבות הדדית. על בסיס ערכים אלו חובתנו לחנך את תלמידינו להבנה כי בכל צעד וצעד אותו הם מבצעים ויבצעו בעתיד, עליהם לנסות למצוא

את האיזון שבין חברה וסביבה, כמו גם את האיזון שבין צורכי הפרט וצורכי הסביבה למען יצירת חברה בריאה, מאוזנת וצודקת.

בבית הספר מתקיים מפגש אנושי וחינוכי מרתק. אנו מאמינים שלצעירים זכות להיות בני 16 , אנו מאפשרים לכם לנסות ולטעות, ואנו עומדים לצדכם בתהליך ההתבגרות. יחד עם זאת יש לחברה הבוגרת והמחנכים את הזכות והחובה להציב גבולות, לכוון, להדריך ולחנך.

יעל פז מנהלת חטיבה עליונה

דבר המנהלת
הגב' יעל פז

מורים, תלמידים והורים יקרים,

בית ספרנו מוערך כבית ספר מצטיין על ידי משרד החינוך. ההצטיינות ניתנת בכל שנה לכ 300 בתי ספר תיכוניים בארץ על הישגים לימודיים, חברתיים וערכיים. אנו גאים על הדרך בה צועד בית הספר מזה שנות דור ועל החינוך המצוין אותו מקבלים

.תלמידי בית הספר

בית הספר שלנו מחנך את תלמידיו להיות אזרחים בעלי מסוגלות עצמית, המודעים לזכויותיהם וחובותיהם ופועלים מתוך חשיבה ביקורתית. כמו כן, אנו מחנכים את תלמידינו לשותפות, סובלנות, מעורבות חברתית וערבות הדדית. על בסיס ערכים אלו חובתנו לחנך את תלמידינו להבנה כי בכל צעד וצעד אותו הם מבצעים ויבצעו בעתיד, עליהם לנסות למצוא את האיזון שבין חברה וסביבה, כמו גם את האיזון שבין צורכי הפרט וצורכי הסביבה למען יצירת חברה בריאה, מאוזנת וצודקת.

בבית הספר מתקיים מפגש אנושי וחינוכי מרתק. אנו מאמינים שלצעירים זכות להיות בני 16, אנו מאפשרים לכם לנסות ולטעות, ואנו עומדים לצדכם בתהליך ההתבגרות. יחד עם זאת יש לחברה הבוגרת והמחנכים את הזכות והחובה להציב גבולות, לכוון, להדריך ולחנך.

שאיפתנו לחנך לאורה של השקפת עולם הומניסטית. השקפה זו עומדת ביסוד עשייתנו החינוכית ובאה לידי ביטוי בחינוך לשלום, לדמוקרטיה, לכבוד האדם ולתרומה לחברה, כיסודות מנחי חיים. התוכנית החינוכית השנתית של בית הספר מעידה על כך שלצד הערכה להישגים לימודיים, איננו מסתפקים ביעד של העלאת אחוז הזכאים לתעודת בגרות, ושמנו לנו למטרה להעלות את אחוז התלמידים המסיימים שתים עשרה שנות לימוד ולהעלות את אחוז הבוגרים המשכילים, הבוגרים התרבותיים,

הערכיים והמתנדבים.

תוכנית הלימודים והתוכנית החברתית-חינוכית של בית הספר כוללת שילוב רב תחומי בין מקצועות שונים המאפשר לכל תלמיד למצות את הפוטנציאל הטמון בו, והיא כוללת סמינרים רעיוניים, הרצאות, הצגות, פעולות התנדבות ועוד, שמטרתם לקדם את המצוינות האנושית כיעד מרכזי של בית הספר.

הצוות החינוכי של בית הספר גאה במקצועו, בעשייתו ובמורשת בית הספר. אנו מתגאים באיכות בוגרי בית הספר המדענים, הרופאים הטייסים ועוד. איכות זו היא פרי החינוך שניתן ע"י ההורים, המדריכים בתנועת הנוער, המפקדים בצבא, אך גם על ידינו המורים.

אנו נמשיך להצעיד את בית הספר קדימה באמצעות עבודה מאומצת ומקצועית בה אנו מקפידים על נוהלי עבודה אחידים וקיום הוראה איכותית ומאתגרת המתחשבת בשונות התלמידים.

 

בברכת שנת לימודים ומוצלחת,

יעל פז

מנהלת בית הספר

bottom of page