top of page

מגמת גיאוגרפיה

תכנית הלימודים

תכנית הליבה-60%

בתכנית הליבה 2 נושאים רגיונליים: הגאוגרפיה של ארץ

ישראל והגאוגרפיה של המזרח התיכון. ונושא אחד -ניתוח

תופעות יסוד במרחב, הכולל את נושאי היסוד בתחומי

הגאוגרפיה הפיזית והאנושית. כאשר התלמידים ניגשים

לבחינת בגרות בסוף כיתה י"ב


תחום התמחות-הפיתוח והתכנון המרחבי

מוקד הלימוד בתחום זה הוא השֹונּות ברמת הפיתוח בין

המדינות המפותחות לבין המדינות המתפתחות, גורמיה

והשלכותיה על המרחב היישובי והכלכלי. נושאי יחידה זו

מזמנים ללומדים דיונים בסוגיות ערכיות בתחום הפיתוח וכן

ניתוח והערכה של מיזמים בישראל תוך יישום עקרונות תכנון

ופיתוח מקומי ואזורי שנלמדו ביחידה זו. נלמד במהלך כיתה

י' – י"א.

bottom of page