top of page

מגמת גיאוגרפיה

אנו עומדים בתחילתה של המאה ה- 21 כתושבי ישראל ו"הכפר הגלובלי". יהיה עליכם לקלוט חידושים בתחומים מגוונים להתמודד עם אתגרים חברתיים כלכליים מורכבים. תזדקקו לראייה בין תחומית של קשרי הגומלין בין פעילות האדם לבין התנאים הפיזיים בארץ ובעולם. הגיאוגרפיה מסוגלת להקנות לכם את המיומנויות הדרושות להתמודדות עם עולם משתנה, שכן במהותה היא מקצוע בין תחומי הקושר גופי דעת מגוונים ומאופיין בראיה בו זמנית של המכלול וחלקיו. גיאוגרפיה הוא מקצוע אקטואלי העוזר לאדם להבין ולנתח

את המתרחש בעולם בתחומים רבים .

מגמת גיאוגרפיה

תכנית הלימודים

תכנית הליבה-60%

בתכנית הליבה 2 נושאים רגיונליים: הגאוגרפיה של ארץ

ישראל והגאוגרפיה של המזרח התיכון. ונושא אחד -ניתוח

תופעות יסוד במרחב, הכולל את נושאי היסוד בתחומי

הגאוגרפיה הפיזית והאנושית. כאשר התלמידים ניגשים

לבחינת בגרות בסוף כיתה י"ב


תחום התמחות-הפיתוח והתכנון המרחבי

מוקד הלימוד בתחום זה הוא השֹונּות ברמת הפיתוח בין

המדינות המפותחות לבין המדינות המתפתחות, גורמיה

והשלכותיה על המרחב היישובי והכלכלי. נושאי יחידה זו

מזמנים ללומדים דיונים בסוגיות ערכיות בתחום הפיתוח וכן

ניתוח והערכה של מיזמים בישראל תוך יישום עקרונות תכנון

ופיתוח מקומי ואזורי שנלמדו ביחידה זו. נלמד במהלך כיתה

י' – י"א.

bottom of page