top of page

מגמת מדעי החברה

:תכנית הלימודים

סוציולוגיה - החוויה הסוציולוגית - 2 יחידות לימוד

תוכנית הלימודים כוללת מגוון נושאים בתחומי החברה

השונים המוצגים לתלמידים בדרכים שונות ומגוונות תוך

השתתפותם הפעילה: תרבות, קבוצה, משפחה, חיברות.

נושאים אלו ממחישים ומסבירים לתלמיד את הווית חייו

האישיים מנקודת מבט כללית ומדעית והופכים את הלימודים

למעניינים ומשמעותיים עבורו.

פסיכולוגיה- 2 יחידות לימוד

הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, הפסיכולוגיה ההתנהגותית,

הפסיכולוגיה ההתפתחותית, הפסיכולוגיה החברתית,

הפסיכולוגיה של האישיות, מצבי לחץ, עמדות ודעות קדומות,

היכרות עם דמויות מרכזיות בעולם הפסיכולוגיה כמו: פרויד,

רוג'רס והתאוריות שלהם.

במסגרת העבודה של היחידה החמישית, מתנסים התלמידים

בפיתוח מערך מחקרי - השערות, הגדרת משתנים ובחירת

כלי מחקר ואוכלוסיית מחקר. התלמידים לומדים להשתמש

במקורות אינפורמציה המציעים חומר מחקרי חדש בתחום

הנדרש ולומדים לעבד את המחקרים הללו לצרכי עבודתם.

הלימודים מרחיבים את הבנת קשריו של האדם לסביבתו

הקרובה והרחבה יותר: האדם כיחיד, כחבר במשפחה, כחלק

ממערכת חברתית, תוך זיקה לתחומי ידע אחרים של מדעי

החברה.

bottom of page