top of page

מגמת מחול

תכנית הלימודים

תוכנית הלימודים במחול רואה את התחום כמשקף ערכים אומנותיים ומסרים חברתיים ותרבותיים. מיסוד ומקצוע תחום המחול במערכת החינוך נעשה מתוך הכרה בתרומתו לחינוך לערכים, לאומנות, לצמצום פערים ולשוויון בהזדמנויות.

הטמעת התחום היא חלק בלתי נפרד מהנחלת מורשת ישראל, שימורה והעברתה מדור לדור. לימודי המחול בהיקף 5 יחידות לימוד מתמקדים בשני תחומים:

מקצועות מעשיים = 2 יח"ל: בלט קלאסי, מחול מודרני,

כוריאוגרפיה

מקצועות עיוניים = 3 יח"ל: תולדות המחול, מוזיקה למחול,

אנטומיה.

תוכנית הלימודים מושתתת על שיעורים מעשיים ועיוניים

במשך 3 שנות לימוד, י'-י"ב. הדגש העיקרי הוא על העבודה

בשיעורים הכיתתיים, תוך ביצוע התרגילים, משימות ומספר

קטן של בחנים.

bottom of page