top of page

מגמת ספרדית

לימודי השפה הספרדית מבוססים על פיתוח

ארבעת תפקודי השפה:

• ההבעה בעל פה ובכתב

• הבנת הנקרא

• הבנת הנשמע

• לימודי יצירות ספרותיות נבחרות כחלק מהכרת התרבות

מטרות לימוד הספרדית:

• לרכוש ידע לשוני בסיסי כדי לתקשר בכתב ובעל פה

• להבין טקסטים כתובים וטקסטים דבורים

• להכיר את התרבות שנוצרה בשפה הספרדית

bottom of page