top of page

מגמת ספרות מוגבר

בעידן בו הולכות ומשתלטות על חיינו הטכנולוגיות המתקדמות, מתעצם האתגר העומד בפנינו - הפיכת יצירות הספרות לחומר חי ונושם שהוא גם רלוונטי לחיי התלמידים. העיסוק בניתוח יצירות ספרותיות מאפשר ללומדים הזדהות עם מצבים אנושיים, פשוטים או מורכבים, כשם שהוא מעלה לדיון שאלות חברתיות, פוליטיות, קיומיות או דילמות מוסריות לא פתורות. בכוחה של הספרות לסייע בידי התלמידים החיים בחברה רב תרבותית שאיבדה זה לא מכבר את צביונה האחיד בשאלות הנוגעות למעגלי השתייכותם האישית והקבוצתית, בכינון זהותם האישית, היהודית, הישראלי והמגדרית.

מגמת ספרות מוגבר

תכנית הלימודים

התוכנית לרמה המוגברת כוללת 3 יחידות בנוסף ל 2- יח"ל

במתכונת ארצית:

א . נושא בית ספרי (על פי בחירת המורה והתלמידים)

ב . מבחר יצירות מספרות העולם.

ג . נושא אחד לבחירה מתוך ששה:

1. להיות יהודי, להיות ישראלי, קולות וזהויות.

2. ספרות בעקבות השואה.

3. התבגרות בראי הספרות.

4. בכל צופייה והכל צפוי בה: סוגיות ארס פואטיות.

5. לא הכל ריאליסטי: מן המיתולוגי אל הפנטסטי.

6. נשיות וגבריות: ייצוג מגדר בספרות.

תלמידי 5 יח"ל: במסגרת היחידה השלישית - נעשית הערכה

של הישגי הלומדים ע"י מורי ביה"ס. על

היחידות רביעית וחמישית יבחנו התלמידים

בשאלון ארצי בכתב, בסוף כתה י"ב.

bottom of page