top of page

מגמת ספרות מוגבר

תכנית הלימודים

התוכנית לרמה המוגברת כוללת 3 יחידות בנוסף ל 2- יח"ל

במתכונת ארצית:

א . נושא בית ספרי (על פי בחירת המורה והתלמידים)

ב . מבחר יצירות מספרות העולם.

ג . נושא אחד לבחירה מתוך ששה:

1. להיות יהודי, להיות ישראלי, קולות וזהויות.

2. ספרות בעקבות השואה.

3. התבגרות בראי הספרות.

4. בכל צופייה והכל צפוי בה: סוגיות ארס פואטיות.

5. לא הכל ריאליסטי: מן המיתולוגי אל הפנטסטי.

6. נשיות וגבריות: ייצוג מגדר בספרות.

תלמידי 5 יח"ל: במסגרת היחידה השלישית - נעשית הערכה

של הישגי הלומדים ע"י מורי ביה"ס. על

היחידות רביעית וחמישית יבחנו התלמידים

בשאלון ארצי בכתב, בסוף כתה י"ב.

bottom of page