top of page

מגמת תושב"ע

מגמת תורה שבעל פה פותחת בפני התלמיד את עולם המחשבה היהודית,במסגרת הלימודים במגמה נעסוק בסוגיות שונות מתוך התלמוד הבבלי והירושלמי ונבין כיצד התעצבה התרבות היהודית לאורך הדורות. חומר הלימוד עוסק בנושאים רלוונטיים לחיי היומיום של האדם- צדק ומוסר, יחסי אדם וסביבתו, משפחה וקהילה, יחסי יהודים וגויים ועוד. התלמידים במגמה לומדים ברמה של 5 יח"ל ונבחנים בכל שנה בבחינת בגרות חיצונית. תלמידים שיגיעו לרמת 5 יחידות לימוד יזכו בנקודות בונוס ברישום לאוניברסיטה. כמו כן, הלימודים מהווים בסיס ללימוד משפטים באוניברסיטה.

מגמת תושב"ע

תכנית הלימודים

כיתה י: 1 יח"ל

"יחיד וחברה" : יחידה זו עוסקת ביחסי אדם וסביבתו- היבטים שונים

של הקיום האנושי , האדם ביחס לעצמו ולגופו, ערך חיי אדם, דילמות

מוסריות ומחויבות היחסים בין בני אדם בחברה היהודית.

כיתה יא: 2 יח"ל

בינו לבינה: יחידה העוסקת ביחסים בין בני הזוג, קשרי נישואין, החובות

והזכויות של בני הזוג בקשר, וכיצד נוהגים במקרה של גירושין.

משפט ויושר: יחידה זו חושפת את התלמיד ליסודות המשפט העברי,

לדילמות משפטיות המעמידות מוסר אל מול צדק ולעקרונות

המשפיעים על השיפוט העברי.

כיתה י"ב: 2 יח"ל .

"צדקה" יחידות אלה עוסקות בצדק חברתי- מי מוגדר כ"עני" בחברה?

האם חובה לתרום לצדקה?

מהי חובת הקהילה כלפי השכבה החלשה שבתוכה? כיצד יכול העני

להתנהל בכבוד? ועוד ועוד.

bottom of page