top of page

מגמת תושב"ע

תכנית הלימודים

כיתה י: 1 יח"ל

"יחיד וחברה" : יחידה זו עוסקת ביחסי אדם וסביבתו- היבטים שונים

של הקיום האנושי , האדם ביחס לעצמו ולגופו, ערך חיי אדם, דילמות

מוסריות ומחויבות היחסים בין בני אדם בחברה היהודית.

כיתה יא: 2 יח"ל

בינו לבינה: יחידה העוסקת ביחסים בין בני הזוג, קשרי נישואין, החובות

והזכויות של בני הזוג בקשר, וכיצד נוהגים במקרה של גירושין.

משפט ויושר: יחידה זו חושפת את התלמיד ליסודות המשפט העברי,

לדילמות משפטיות המעמידות מוסר אל מול צדק ולעקרונות

המשפיעים על השיפוט העברי.

כיתה י"ב: 2 יח"ל .

"צדקה" יחידות אלה עוסקות בצדק חברתי- מי מוגדר כ"עני" בחברה?

האם חובה לתרום לצדקה?

מהי חובת הקהילה כלפי השכבה החלשה שבתוכה? כיצד יכול העני

להתנהל בכבוד? ועוד ועוד.

bottom of page